ردیابی سرطان توسط هوش مصنوعی 1397/6/12


ردیابی سرطان توسط هوش مصنوعی می تواند زندگی را با پیش بینی نحوه تکامل تومورها نجات دهد


یک سیستم هوش مصنوعی به نام Revolver ترفندهای جهت آشکار کردن سرطان به کار می برد و به پزشکان امکان سریع مداوا را فراهم می کند

آندره سوتوریویا از موسسه تحقیقات سرطان در لندن و سرپرست تیم تحقیقاتی که در حال ساخت Revolver می گوید، ما می توانیم سرطان را درمان کنیم اگر قبل از اینکه دیر شود مداخله کنیم. "کلید آن این است که یک قدم جلوتر از این بیماری باشیم؟"

Revolver به تیم Sottoriva کمک کرد تا گام های تکاملی کلیدی در سرطان ها را باز کند. این اطلاعات از چندین بیمار استفاده می کند تا یک درخت "خانواده" ژنتیکی ایجاد کند که ردیابی سرطان را ایجاد می کند و مجموعه ای از جهش هایی را که اغلب به سرطان منجر می شود شناسایی می کند.

جهش سرطان خیلی تصادفی متنوع است افرادی که سابقه خانودگی ندارند ممکن است درگیر شوند 

 Revolver سه موتاس ( جهش ژنی )را به عنوان مهمترین چیزهایی که در مورد پروفیل های ژنی از 95 مورد مبتلا به اکثر سرطانهای کولورکتال مورد بررسی قرار گرفت، شناسایی کرد.

"درک پیشرفت درون تومور در بیشتر موارد درمان سرطان ها برای بهینه سازی درمان مهم است. .