تغییرات مغز خرگوش با اهلی کردن آن 1397/04/07


در این تحقیق به تغییرات مغز خرگوش با اهلی کردن آن پرداخته بررسی ها نشان می دهد تغییرات مغز خرگوش باعث تغییر در رفتار و کنش های حیوان خانگی می شود .


یک تحقیق جدید مشخص کرده است مغز خرگوش های خانگی  نسبت به اندازه بدن آنها نسبت به خرگوش های وحشی کوچکتر است . و این تنها تغییری نیست که توسط انسانها در مغز حیوان دست اموز مشاهده شده است.

بیشترین تغییر در مناطق مغز بین خرگوشهای وحشی و خانگی دو مرکز ترس آنها است . خرگوش های خانگی  آمیگدال کوچکتر (مراکز پردازش احساسات که نقشی کلیدی در واکنش مبارزه ایفا می کنند) و قشر جلوی مغز prefrontal medial بزرگتر (که فکر می کنند درگیر رفتار اجتماعی هستند) از خرگوش های وحشی، دارند

تغییرات در مناطق مغز حیوانات ممکن است ترس کمتر از انسان ایجاد کند.

مغز حیوان دست آموز

تصاویر شفاف از مغز خرگوش نشان می دهد که یک خرگوش وحشی، چپ، دارای آمیگدالای بزرگتر (زرد) و یک قشر پیشانی کوچک (آبی) کمتر از خرگوش خانگی است. این بخش مغز ممکن است در طول اهلی شدن تغییر کند زیرا آنها در ترس دخالت دارند.

تحقیق توسط گروه بین المللی محققان آنلاین در ماه ژوئن 25 در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم چاپ شد

توسط:TINA HESMAN SAEY 

3:00PM, JUNE 25, 2018