خاطرات کودکان


 
تابستان در خانه مادربزرک
متن ممربوط به خاطره در این قسمت قرار می گیرد و در باره آن توضیح داده می شود

خاطرات تابستان 96
متن خاطره در این قسمت قرار می گیرد

بازی های من و پدرم
متن خاطره در این قسمت قرا م یگیرد
متن خاطره در این قسمت قرا م یگیرد
متن خاطره در این قسمت قرا م یگیردمتن خاطره در این قسمت قرا م یگیرد
متن خاطره در این قسمت قرا م یگیرد
متن خاطره در این قس

خاطرات من از خانه مادربزرک
من در تعطیلات عید نوروز سال قبل به خانهع مادربزگم که در شهرستان بیرجند است رفتم و در مدتی که آنجا بودم اتفاقات زیادی برایم افتاد که الان یکی از این خاطره ها را تعریف خواهم کرد

خاطره خانم توحیدی
متن خاطره در این قسمت قرار می گیرد

خاطره امتحان
امتحان داشتم معلم گفت