تابستان در خانه مادربزرک


متن ممربوط به خاطره در این قسمت قرار می گیرد و در باره آن توضیح داده می شود