سفر به شیراز


پارسال به شیراز رفتیم در شیراز بعد از اقامت متوجه شدیم چمدانمان را اشتباهی برداشتیم