ورود
ثبت نام

سوال کردن از کودک بعد از کشیدن نقاشی

سوال کردن از کودک بعد از کشیدن نقاشی
پس از اینکه کودک نقاشی خود را کشید، ازاو بعضی سوالات پرسیده شود تا احساسات و افکار اورا بیابید و همچنین بهتر است تصورات را درک کند. این سوالات عبارتند از:
1-اینجا کجا ست ؟
2-آنها چه کار می کنند؟
3-همه افرادی را که کشیده را بیان کنید، از ابتدا تا انتها توضیح دهد ( درباره جنس و محل هر شخصیت در خانواده بپرسید.
4-در این خانواده، چه کسی بهترین است؟ چرا؟
مامان
خواهر
من
تصویر گرفته شده از "خانواده" به عنوان یک تشخیص است
5-چه کسی بدترین است؟ چرا؟
6-شادترین چه کسی است؟ چرا؟
7-چه کسی کمتر خوشحال است؟ چرا؟
8-چه کسی در این خانواده ترجیح می دهید؟
9-ما می توانیم پس از پرسش های مربوط به پاسخ های خیالی کودک و شرایط واقعی ارتباط برقرارنماییم:
10-یکی از بچه ها بد رفتار کرده است. کیه؟ مجازات او چیست؟
تفسیر نقاشی خانواده
لوئیس کورمن چهار طرح تجزیه و تحلیل را برای تفسیر طراحی ارائه می دهد.
طرح گرافیکی: مشخصات کلی طراحی.1-
ضربه های سخت برای ارزیابی قدرت خط، لازم است در نظر بگیریم: ضخامت آن، شدت رنگ و علامت که بر روی قطعه کاغذ باقی مانده است. بر اساس این نویسنده، یک ضربه سخت یا محکم می تواند پرخاشگری، عصبانیت، اشتیاق و جسارت را نشان دهد؛ در حالی که فشار یا ضربه آهسته وضعیف می تواند ضعف، خجالت، احساس ناراحتی را نشان دهد.
اگر خطوط ضخامت زیاد داشته باشد باشد، به این معنی گسترش انبساطی و برون گرا است. در غیر این صورت، اگر خطوط دارای یک ضخامت کوتاه باشد، به معنی این است کودک درونگرا می باشد است
ریتم ,اغلب ما متوجه می شویم که کودک تمایل خاصی دارد تا فشارها یا ضربات متقارن را بر روی شخصیت های مختلف کشیده شود. و این گرایش بیش از حد تکرار شود، می تواند به معنای از دست دادن خودپنداری باشد.
محل نقاشی روی صفحه با نمادگرایی فضا مرتبط است. ما بخش پایین تر را با افسردگی و بی تفاوتی مرتبط می کنیم؛ بالاترین بخش به ترقی و پیشرفت
تخیل و ایده آل گرایی. بخش چپ می تواند نشان دهنده تثبیت و وسواس با گرایش های گذشته و یا رگرسیون باشد.


1396/11/10