در پایان هر ماه به نقاشی هایی که بیشترین تعداد لایک را داشته باشند جوایزی تعلق می گیرد


ژیلا 4ساله

مدرسه :

آوا واحد 6ساله

مدرسه :