شهر: تهران
دخترانه/پسرانه: دخترانه
آدرس: تهران-خیابان جردن
شماره تلفن:
توضیحاتی درباره مدرسه در این قسمت قرار م یگیرد