شهر: تبريز
دخترانه/پسرانه: پسرانه
آدرس: شهرک شهید یاغچیان خیابان نور روبروی بانک مسکن 18 متری مائده نبش کوی رضوان
شماره تلفن: 3846606

دبيرستان سلام تبريز » به عنوان يك مركز آموزشي غير انتفاعي پسرانه در محدوده آموزش متوسطه و با هدف بنيادين ، ارايه الگويي موفق در مديريت ِ آموزش و پرورشِ نوين علمي و فناورانه مبتني بر ارزش ديني ، از طريق تلاش براي نيل به چهار هدف آموزش و پرورش براي قرن بيست و يكم يادگيري براي دانستن ، يادگيري براي با هم زيستن فعاليت مي كند .

دبيرستان سلام تبريز ، در راستاي « ارتقاي سيستم مديريت كيفيت » خويش و به منظور بهينه سازي فرآيندهاي كاري مربوطه و همچنين افزايش بهره وري ، استاندارد مديريت كيفيت( 2000 ، 9001 ISO) را به عنوان الگوي سيستم مديريت خويش برگزيده و با پيروي از اين الگو ، و تعهد و التزام به برآورده ساختن الزامات آن ، و نيز بهبود مستمر اثر بخشي ِ آن در جهت دستيابي سهل تر و سريع تر به راهبردهاي اساسي زير تلاش مي كند.

پرورش انسان هايي با توانايي و آمادگي هاي لازم براي ادامه تحصيل
پرورش انسان هايي با مهارت هاي لازم براي زندگي در دنياي پيچيده و متحول امروز
پرورش انسان هايي با باورهاي مذهبي ، اخلاقي ،فرهنگي و هنري موثر
پرورش انسان هايي با توانايي هاي لازم براي ايفاي نقش موثر و خلاق در جامعه
دبيرستان سلام تبريز با پايبندي به اصل محوريت دانش آموز در فرآيند يادگيري و نيز تعهد و التزام به ارزشهاي بنياديني چون

توجه و احترام عميق به اصل محق بودن انسان
توجه و احترام عميق به نا محدود بودن توانايي هاي انسان براي رشد و تعالي
حفظ اعتماد ، اطمينان و رضايت مشتريان خويش( دانش آموزان واولياء دانش آموزان ) را براي موفقيت خود ضروري ميداند و به تعهد خويش نسبت به ارزشهاي سازماني زير تصريح مي نمايد :

« آينده نگري ، سختكوشي ، يادگيري و دانش افزايي ، شايسته سالاري ، صرفه جويي و مصرف بهينه ، اعتماد به يكديگر ، وفاداري به سازمان ، پايبندي به اصول اخلاقي ، عدالت ، تكيه بر سرمايه هاي اجتماعي ، توسعه و پيشرفت »

محتوا و مفاد اين خط مشي كيفيت ، كه طبق مكانيزم هاي مشخص و موثري در سازمان معرفي گرديده است، چارچوب اصلي تعيين و بازنگري اهداف كيفيت دبيرستان سلام تبريز را تشكيل خواهد داد . بر همين اساس تمامي مديران و كاركنان دبيرستان سلام تبريز خود را موظف مي دانند ضمن درك كامل اين خط مشي كيفيت و اهداف ،راهبردها و ارزشهاي تصريح شده در آن ، حركت دبيرستان سلام تبريز را در راستاي تحققِ آن تضمين نمايند .

خط مشي كيفيت دبيرستان سلام تبريز به صورت ساليانه ،در ابتداي هر سال تحصيلي ، از نظر تداوم تناسب مورد بازنگري قرار مي گيرد .

 آخرین اخبار