شهر: تبريز
دخترانه/پسرانه: دخترانه
آدرس: نشانی: تبریز ، بلوار توانیر ، بلوار ولیعصر به سمت خیابان نظامی ، روبروی آفتاب مارکت
شماره تلفن: 33306197


آخرین اخبار