تعرفه خدمات سایت


عنوانمبلغ
تبلیغ در صفحه اول3,500,000ریال
تبلیغ در صفحات داخلی3,000,000ریال
تبلیغ در صفحه دوم1,350,000ریال
تبلیغ در صفحه سوم500,000ریال
تبلیغ در صفحه چهارم230,000ریال
تبلیغ در صفحه چهارم 230,000ریال