تعرفه خدمات سایت


عنوانمبلغ
تبلیغ در صفحه اول250,000ریال
تبلیغ در صفحات داخلی370,000ریال
تبلیغ در صفحه دوم135,000ریال
تبلیغ در صفحه سوم50,000ریال
تبلیغ در صفحه چهارم23,000ریال