ورود
ثبت نام
ثبت مدرسه

هادی و هدیموضوع: داستان کودک
نویسنده: مریم میرزایی
سال نشر: 1380
گروه سنی: کودکان
Alternate Text
داستانی است که به بازی کردن یک خواهر با نام هدی و برادرش با نام هادی پرداخته و مسئله حسادت و بدی های آن زرا مطرح می نماید
کاربر میهمان