ورود
ثبت نام
ثبت مدرسه

تعرفه خدمات سایت


عنوانمبلغ
تبلیغ در صفحه اول3,500,000ریال
تبلیغ در صفحات داخلی3,000,000ریال
تبلیغ در صفحه دوم1,350,000ریال
تبلیغ در صفحه سوم500,000ریال
تبلیغ در صفحه چهارم230,000ریال
تبلیغ در صفحه چهارم 230,000ریال