ورود
ثبت نام
تفاوت های علوم
بیشتر
تفاوت بین دی اکسید کربن CO2و مونوکسیدکربن COتفاوت بین دی اکسید کربن CO2و مونوکسیدکربن CO

در مورد اینکه آیادی اکسید کربن و مونواکسید کربن یکسان هستند ،در بین اقشار مردم سردرگمی زیادی وجود دارد. در حالی که اکثر مردم می دانند که آنها گازهای جداگانه ای هستند ،اما ازهویت آنها یا اینکه چگونه یکی مضر است در حالی که دیگری مفید است اطمینان ندا...

تفاوت های میکروبیولوژی
بیشتر
تفاوت موادضدباکتری(Antibacterial)درمقابل ضد میکروب (Antimicrobial  )چیستتفاوت موادضدباکتری(Antibacterial)درمقابل ضد میکروب (Antimicrobial  )چیست

موادضد میکروبی مانع از پیشرفت میکروب های ارگانیسم بالقوه مضر از جمله باکتریها ، تک یاخته ها ، مخمرها ، قارچ ها ، ویروس ها ، برخی جلبک ها و حتی برخی کرم هامی شود.در صورتی مواد ضد باکتری به مبارزه با باکتریهابرمی آیند

برای کسانی که در محیط ه...

تفاوت های بیوشیمی
بیشتر
تفاوت بین گلبول های قرمز (RBC) و گلبول های سفید (WBC)چیستتفاوت بین گلبول های قرمز (RBC) و گلبول های سفید (WBC)چیست

گلبول های قرمز بخش مهمی از خون را شمارش می کند ، و نشان می دهد که بافت های بدن تا چه اندازه از طریق این سلول ها اکسیژن را دریافت می کنند. تعداد RBC هرگز نباید خیلی زیاد یا خیلی کم باشد ، اما برخی شرایط پزشکی ، درمانها و عادتهای غذایی می توانند روی...