ورود
ثبت نام
اکو سیستم
بیشتر
قاره ها
بیشتر
قاره های جهانقاره های جهان

سیاره زمین دارای 7.3 میلیارد انسان و بیش از 1.5 میلیون گونه مختلف حیوانات، حشرات و گیاهان در 7 قاره است. زمین همواره در هفت قاره قرار نداشت. 175 میلیون سال پیش، 7 قاره همه به یک ابر قاره ای که توسط یک اقیانوس بسیار بزرگ احاطه شده بودند، متصل بودند...

آب شناسی
بیشتر
توزیع آب در کره زمین چگونه استتوزیع آب در کره زمین چگونه است

توزیع آب در کره زمین "آب، آب،آب درهمه جا ...."شما این عبارت را شنیدید و برای آب واقعا درست است. آب در کره زمین (تقریبا) در همه جا است: در بالای زمین در هوا و ابرها، در سطح زمین در رودخانه ها، اقیانوس ها، یخ، گیاهان، موجودات زنده، و در داخل زمین در...