ورود
ثبت نام
اکو سیستم
بیشتر
تنوع زیستی چیست؟تنوع زیستی چیست؟

تعدادی تعاریف برای تنوع زیستی وجود دارد؛ ساده ترین اشاره به ترکیب تمام زندگی در زمین است. یک تعریف پویاتر، بر غنای گسترده و وابستگی گونه ها در یک جهان پویا تاکید می کند