ورود
ثبت نام
روانشناسی تربیتی
بیشتر
علت گریه نوزادان و کودکانعلت گریه نوزادان و کودکان

همه بچه ها گریه می کنند و از نوزادی به نوزاد دیگر فرق می کند مقابله با گریه همیشه آسان نیست. خبر خوب این است که با رشد و بزرگتر شدن  نوزاد گزیه آنها نیز کمتر می شود