ورود
ثبت نام
نژاد سگها
بیشتر
آشنایی با دنیای سگهاآشنایی با دنیای سگها

بشر دهها هزار سال است که ازسگ نگهداری می کند وامروزه بیش ازصدنوع سگ بارنگهای بسیار متنوع وجوددارد.سنت برناردبزرگترین سگ تادو برابر انسان وزن داردو سگ یورکشایر کوچکترین سگ که ازیک شیشه نوشابه کوچکتر است.